ANUNT LICITATIE PUBLICA PENTRU INCHIRIERE BUNURI IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

A.N.A.R. – Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița cu sediul în Buzău, str. Bucegi,  nr.20 bis, jud. Buzău, cod postal 120208, cod fiscal RO 23706189, nr.telefon 0238 725446, nr.fax 0238/427.237, e-mail : dispecer@daib.rowater.ro

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Închirierea prin licitaţie publică a următoarelor bunuri imobile proprietate publică a statului român și aflate in administrarea   A.N.A.R. – Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, in vederea amplasării de construcţii plutitoare, conform temeiului legal : O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-333 și H.G. nr.183/10.03.2020 – Anexa pozițiile 28, 31, 34^3, 34^8, 34^16.

 

Etapa I

IV – Teren albie minoră râu Siret – Perimetrul Vădeni, C.F. 76502 pe U.A.T. Vădeni, județul Brăila, S = 16.000 mp

 

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se găsesc in caietul de sarcini .

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Pe bază de cerere la sediul instituției sau de pe site-ul http://buzau-ialomita.rowater.ro/  ,

sectiunea Anunturi/Licitatii -> Licitatii

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Birou Mecanism Economic și Sinteze Economice din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița cu sediul în Buzău, str. Bucegi,  nr.20 bis, jud. Buzău .

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

-149,92 lei / exemplar, se achită prin virament bancar în contul nr.RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198, deschis la Trezoreria Buzău sau la casieria unității .

– gratuit pentru cele descărcate de pe site.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

10.10.2022 ora 16:00

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

17.10.2022 ora 16:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Administrația Bazinală de Apă Buzau-Ialomița cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzău .

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta se depune într-un singur exemplar

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

18.10.2022 ora 11:00, la sediul din Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzău .

  1. Modalitatea de soluţionare a litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția II Civila de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Buzău, mun. Buzău, str. Arh. Petre Antonescu, nr.4, jud. Buzău, cod poştal 120187, tel:0238/ 717.960, Fax: 0238/717.959        e-mail : tr.buzau@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 22.09.2022

 

Caiet de sarcini Vadeni

Contract cadru 2022

Fisa de date Vadeni

Formulare Anexele 1-9