Stadiul controalelor

Activitatea de inspectie desfasurata in anul 2020 de cei 10 inspectori de gospodarire a apelor din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Buzau – Ialomita a avut ca scop:

 • verificarea valabilitatii actelor de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor;
 • verificarea conformarii activitatilor, instalatiilor si proceselor cu prevederile legale specifice domeniului apelor, ale avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor;
 • stabilirea gradului de conformare si constatarea abaterilor;
 • stabilirea/impunerea de masuri si termene de conformare pentru intrarea in legalitate.

Activitatea de inspecţie s-a realizat cu prioritate la activitatilor la care a existat risc de efecte deosebite in caz de avarii, poluari accidentale, calamitati, precum si cele care pot conduce la o poluare semnificativa a resurselor de apa/corpurilor de  apa si respectiv, asupra mediului.

Activitatea s-a desfasurat in baza planului anual de controale stabilit si aprobat de conducerea A.B.A. Buzau-Ialomita si A.N. Apele Romane si in conformitate cu Normele tehnice privind organizarea si desfasurarea activitatii de inspectie si control in domeniul gospodaririi apelor si a cuprins inspectii planificate si inspectii neplanificate.

Inspectii planificate

Controalele s-au desfasurat la categorii de agenţi economici şi instituţii ale administraţiei publice locale care :

 • desfăsoară activităti de extragere a agregatelor minerale din albiile, malurile cursurilor de apă şi din terase, precum si a celor care au in exploatare statii de spalare-sortare-concasare a agregatelor minerale;
 • administrează şi/ sau exploatează MHC-uri sau CHE-uri;
 • administreza si/sau exploatează acumulari/iazuri piscicole şi acumulările şi barajele din categoriile de importanţă C şi D;
 • administreza si/sau exploatează iazuri de decantare, depozite deseuri, halde steril;
 • deţin instalaţii aflate sub incidenţa Directivei IED privind emisiile industriale ;
 • administreza si/sau exploatează instalatii de alimentare cu apa centralizata si instalatii de epurare a apelor uzate;
 • administrează poduri, subtraversari, supratraversari cursuri de apa si cai ferate ( verificarea tehnica si de reglementare a sectiunilor de curgere si afuiere);
 • administreza si/sau exploatează depozite de deseuri menajere sau industriale.
 • S-au efectuat controale si in vederea identificarii de noi folosinte subterane ( foraje, drenuri, captari de izvoare, etc.) sau pentru verificarea stării de salubrizare şi igienizare a cursurilor de apă, lacurilor de acumulare, bălţilor.

Inspectorii de gospdarire a apelor au participat si la inspectii tematice pentru verificarea gradului de conformare a obiectivelor controlate la legislatia in domeniu, care se desfasoara dupa o metodologie si pe o perioada de timp stabilite de Ministerul Apelor si Padurilor si A.N. Apele Romane, precum si la controale coordonate de Institutia Prefectului din fiecare judet.

Conform “PLANULUI DE INSPECTIE“ pentru anul 2020 al Biroului Inspectia Bazinala a Apelor si compartimentelor ITA din cadrul Sistemelor de Gospodarire a Apelor, situatia planificata si realizata se prezinta astfel:

Total inspectii planificate: 506 controale

Pe categorii de obiective verificate, situatia controalelor planificate se prezinta astfel:

27 controale la categorii de agenţi economici care administrează sau exploatează acumulari/iazuri piscicole şi acumulările şi barajele din categoriile de importanţă de tip C si D

4 controale la depozite de deseuri industriale si menajere

99 controale la categorii de agenţi economici şi instituţii ale administraţiei publice locale care desfăsoară activităti de extragere a agregatelor minerale din albiile, malurile cursurilor de apă şi din terase, inclusiv statii de spalare -sortare a agregatelor minerale

15 controale la MHC si CHE

59 controale la obiective aflate sub incidenta Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale

– 89 controale pentru constatarea şi urmărirea măsurilor impuse prin actele de reglementare şi procesele verbale de constatare la agenţii economici şi/sau instituţii ale administraţiei publice locale care deţin instalaţii de captare, tratare si distribuţie a apelor, cat si statii de epurare a apelor uzate

– 6 controale la agenti economici care administreaza traversari cursuri de apa (poduri)

108 controale pentru verificarea stării de salubrizare şi igienizare a cursurilor de apă, lacurilor de acumulare, bălţilor

4 controale la obiective cu surse subterane de alimentare cu apa pentru irigatii

91 controale-alte situatii (obiective care nu se incadreaza in nicio situatie de mai sus).

 

Inspectii neplanificate au fost reprezentate in principal de:

 • inspectii urmare unor sesizari, dar si autosesizari, realizate la toate tipurile de folosinte de apa si/sau activitati pentru verificarea existentei eventualelor probleme si impunerea de masuri, termene si responsabilitati de indeplinire a masurilor, pentru stoparea actiunilor care au condus la neconformitati cu cerintele legale;
 • inspectii de investigare a unor incidente sau accidente care au avut un impact semnificativ asupra resurselor de apa, urmarind:

– clarificarea cauzelor evenimentului si a impactului produs asupra resurselor de apa, a responsabilitatilor legate de producerea evenimentului, a consecintelor si, dupa caz, pentru transmiterea concluziilor altor autoritati, in vederea aplicarii unor sanctiuni;

–  impunerea de masuri de remediere utilizatorilor de apa sau activitatilor in cauza, in scopul limitarii impactului asupra resurselor de apa;

– impunerea de masuri pentru prevenirea unor accidente sau incidente viitoare cu impact negativ asupra resurselor de apa;

– aplicarea de sanctiuni contraventionale, dupa caz;

– verificarea masurilor luate de utilizatorul de apa pentru remedierea si limitarea impactului asupra resursei de apa .

 • controale realizare cu alte autoritati (reprezentanti ai Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, Garda de Mediu, Agentia pentru Protectia Mediului, etc);

 

Total inspectii neplanificate : 351 controale:

-24 controale –respectare acte de reglementare pentru proiecte sau activitati noi

-56 controale ca urmare a unor autosesizari

-115 controale pentru rezolvarea unor reclamatii

– 11 controale pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra apelor

– 57 controale cu alte autoritati

– 88 controale alte situatii.

 
DESPRE NOI