WATMAN

WATMAN - sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - Etapa I

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”

WATMAN – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I

WATMAN:
Apa și tehnologia în slujba oamenilor!

“WATMAN – Sistemul Informatic pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I” este un proiect care are ca obiectiv final protejarea populației, prin modernizarea infrastructurii adecvate pentru prevenirea inundaţiilor în vederea atenuării consecinţelor distructive ale acestora.

Beneficiarul proiectului este ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE”.

Investiția totală este de 63 milioane de euro, din care 85% sunt fonduri europene, iar restul este cofinanțare de la buget.
Contractul de finanțare a fost semnat în data de 9 august 2013, iar durata proiectului este de 25 de luni.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului general al POS MEDIU, respectiv acela de îmbunătățire a standardului de viață a populației, precum și la îndeplinirea acordurilor României cu UE în ceea ce privește protecția mediului. Totodată, proiectul contribuie și la îndeplinirea obiectivelor POS Mediu, axa prioritară 5 “Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc” – domeniul major de intervenţie 1 -„Protecţia împotriva inundaţiilor prin dezvoltarea unui management durabil al inundaţiilor, în zonele cele mai vulnerabile” din cele 11 bazine hidrografice – Someş-Tisa, Crişuri, Mureş, Banat, Jiu, Olt, Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa, Siret, Prut-Bârlad şi Dobrogea-Litoral.

Obiectivul general al proiectului este acela de a furniza un instrument eficient autorităților responsabile în managementul inundaţiilor, cu ajutorul căruia să fie limitate pagubele produse de fenomenele de risc major (inundații, poluări accidentale) cu scopul protejării populației și a bunurilor sale .

Astfel, implementarea proiectului va avea un impact pozitiv considerabil asupra populaţiei. Aproximativ 1,5 milioane de locuitori vor beneficia de protecţie în zonele vulnerabile, iar riscul de producere a inundaţiilor va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România.

BENEFICII DIRECTE:

 1. Optimizarea securității și a eficienței infrastructurii lucrărilor hidrotehnice deja existente de la nivel național, aflate în administrarea A.N. ”Apele Române”;
 2. Informatizarea sistemului de colectare a datelor provenite de la stațiile automate care vor fi montate la nivelul barajelor de importanță majoră;
 3. Monitorizarea de la distanță, 24 din 24 h și în timp real a modului de comportare a construcțiilor hidrotehnice;
 4. Retehnologizarea mijloacelor de intervenție: folosirea tehnologiei ”apă contra apă”;
 5. Integrarea tuturor informațiilor la nivel electronic și comunicarea cât mai rapidă și în timp real între autoritățile responsabile;

BENEFICII SOCIO-ECONOMICE și DE PROTECȚIA MEDIULUI:

 1. Creșterea numărului de vieți omenești care pot fi salvate (principiul prevenției);
 2. Reducerea timpului economisit în cazul oamenilor și companiilor;
 3. Utilizarea rațională a resursei de apă, conform principiului ”poluatorul plăteşte”, prin instalarea de staţii automate pentru măsurarea debitelor folosinţelor;
 4. Diminuarea pierderilor care pot surveni în procesul de producție al companiilor, ca urmare a deteriorării infrastructurii de telecomunicaţii, drumuri și căi ferate, precum și din domeniul turismului, din cauza deteriorării infrastructurii și a peisajului;
 5. Nu există risc de accidente care să afecteze sănătatea oamenilor şi calitatea mediului.

ACTIVITĂȚILE DERULATE

Obiectul de investiţie 1 – Mărirea gradului de siguranţă la construcţiile hidrotehnice

Investițiile propuse includ senzori automați și echipamente complementare pentru:

 • 89 staţii automatizate cu senzori pentru mărirea gradului de siguranţă a barajelor;
 • 233 staţii automate cu senzori pentru măsurarea stratului de zăpadă şi staţii hidrometrice pentru debite afluente, prize şi derivaţii;
 • 89 de baraje dotate cu software si hardware pentru controlul si coordonarea exploatarii constructiilor hidrotehnice;
 • Echipamente şi mijloace de intervenţie la inundaţii

Obiectul de investiţie 2 – Creşterea capacităţii de intervenţie în caz de calamităţi naturale

 • 15 centre de coordonare şi 23 centre de intervenţie rapidă
 • Dotări de tip software și hardware la centrele de coordonare;
 • Dotări la centrele de intervenție rapidă;
 • 51 staţii automatizate cu senzori pentru monitorizarea calităţii apei;
 • Piese de schimb.

REZULTATELE PROGNOZATE ALE PROIECTULUI

Sistemele decizionale modernizate pentru acțiunile operative din timpul și după producerea inundațiilor;
Optimizarea controlului în coordonarea exploatării construcțiilor hidrotehnice;
Date hidrologice îmbunătățite și integrate prin colectarea de mai multe date în secțiunile de râu unde nu există în acest moment stații hidrologice;
Prognoza mai precisă a viiturilor și a poluărilor într-o perioadă scurtă de timp, prin folosirea datelor colectate.
Prin toate măsurile care se vor lua, proiectul WATMAN este cel mai mare proiect de management și de întărire a capacității instituționale și decizionale derulat până în prezent în România.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Fazarea proiectului WATMAN – sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – Etapa I

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013 și  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 – Cod SMIS 2014 + 111814

Fazarea proiectului WATMAN – sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – Etapa I este un proiect care are ca scop continuarea lucrărilor aferente Fazei 1 a POS Mediu 2007-2013.

Implementarea proiectului conduce la reducerea pagubelor asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii.

Beneficiarul proiectului este Administrația Națională ”Apele Române”.

Conform contractului de finanțare din fonduri nerambursabile POS Mediu 2007 – 2013 valoarea totală este de 349.456.696 lei cu TVA din care etapa a II- a este de 11.619.130,20 lei, din care 85% sunt fonduri europene, iar restul este cofinanțare de la buget.

Etapa a II – a se finanțează din fonduri externe nerambursabile POIM 2014 – 2020.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 13 decembrie 2017 și se va finaliza în luna februarie 2019.

Implementarea fazei a II- a a proiectului constă în realizarea următoarelor:

Obiectul de investiţie 1, “Mărirea gradului de siguranţa la construcţiile hidrotehnice”

Prevede infrastructura necesară instalării staţiilor automate cu senzori după cum urmează:

Staţii automate cu sensori pentru creşterea gradului de siguranţă a barajelor

Prezentul obiect prevede infrastructura şi instalarea unor staţii automate cu senzori care să monitorizeze siguranţa barajelor şi să asigure colectarea de date pentru a ajuta la luarea de măsuri în caz de inundaţii.

Investiţiile propuse include senzori automaţi si echipamente complementare pentru creşterea gradului de siguranţă a 68 de baraje mari (categoria A&B) şi 21 de baraje de categoria C, din toată ţara.

Staţii automate cu senzori pentru măsurarea stratului de zăpadă şi postur ihidrometrice pentru debite afluente, prize şi derivaţii, care sunt menite a furniza date în timp real cu privire la parametrii de apă din zonele cheie ceea ce ajută A.N. „Apele Române” să ia decizii mai bune în asigurarea prevenirii/atenuării viiturilor printr-un management controlat al apelor în timpul inundaţiilor.

Staţiile cu senzori incluse în acest obiect sunt:

– 14 Staţii pentru măsurarea precipitaţiilor solide şi lichide;

– 9 Staţii hidrometrice pe afluenţi;

– 21 Echipamente de măsurare a captărilor importante (pentru un coeficient de captare  mai mare de 0.2);

– 12 Staţii de măsurare a nivelului de descărcare în cazul devierilor cursurilor de apă;

– 17 baraje categoria A si B monitorizate pentru parametrii de siguranță structurali în sistem automatizat, prevăzut cu sistem de monitorizare anti-furt;

– 3 baraje categoria C monitorizate pentru parametrii de siguranță structurali în sistem automatizat.

Printre aceste staţii, Staţiile Automatizate pentru Măsurarea Debitelor de Folosinţă măsoară debitul instantaneu şi volumul de apă livrat. Aceste staţii sunt utilizate pentru a evalua şi institui cum se cuvine “principiul poluatorul plăteşte” – astfel, pentru a cuantifica în mod adecvat pagubele produse la folosinţă este necesar volumul de apă livrat la folosinţă. Prin urmare, acest parametru este dat de aceste staţii care se referă atât la utilizatorii privaţi cât şi cei publici.

Beneficiile monitorizării automatizate a barajelor sunt următoarele:

 

– Monitorizarea automatizată realizează date cantitative. Precizia şi sensibilitatea monitorizării este definită ca program de dotare cu aparatură ce este proiectat.

– Monitorizarea automatizată poate produce date şi informaţii pe baza condiţiilor de fundamentare şi în interiorul structurilor. Cu excepţia forajelor piezometrice, alte metode de urmarire a comportarii in timp a constructiilor hidrotehnice sunt limitate la ceea ce pot fi observate la suprafaţa terenului şi la exteriorul suprafeţelor unor structuri.

– Monitorizarea automatizată poate asigura înregistrarea continua a datelor pe termen lung, permiţând detectarea unor tendinţe in comportarea barajelor la diferite condiţii de încărcare ce ar putea să apară lent în timp. Alte metode de observare tind să furnizeze înregistrări pe termen lung de informaţii distincte.

– Colectarea datelor privind instrumentarul poate fi automatizată ceea ce permite monitorizarea pe o bază mai frecventă (aproape de Timpul real). Sistemele automate de monitorizare pot fi utilizate pentru a porni alarme pentru a înştiinţa personalul de monitorizare a barajului cu privire la modificarea bruscă a valorii datelor aparatelor datorită condiţiilor de încărcare normal sau extremă cum ar fi cutremure şi inundaţii.

Software si hardware pentru controlul si coordonarea exploatării construcţiilor hidrotehnice ,investiţii ce prevăd piese de software si hardware specializat la nivelul barajelor, a SGA/SHI, cât și la nivel de ABA și ANAR pentru urmărirea comportării în timp a barajelor, cât și colectarea datelor primite de la senzorii instalaţi în cadrul obiectelor de investiţie anterioare, asigurând controlul și coordonarea exploatării construcțiilor hidrotehnice.

Obiectul de investiţie 2 – “Cresterea capacitatii de intervenţie in caz de calamitati naturale a A.N. Apelor Romane”

Pentru proiectul WATMAN, obiectul se investiţie include Centre de Coordonare (ale ANAR) şi Centre de Reacţie Rapidă în Bazinele de Apă în majoritatea zonelor vulnerabile, furnizând echipamentele necesare de intervenţie în caz de inundaţii şi poluare pentru a reduce efectele inundaţiilor şi poluărilor accidentale cauzate de inundaţii. Aceste CC și CIR au fost realizate integral în etapa I a proiectului (finanțare POS Mediu).

Staţii Automate cu senzori pentru monitorizarea calităţii apei.

Acest obiect include 51 Staţii automate cu senzori pentru monitorizarea calităţii apei, menite a asigura informaţia esenţială pentru o intervenţie mai bună ş ima irapidă în vederea reducerii efectelor viiturilor.

Monitorizare calităţii apei este justificată în contextul Directivei Cadru pentru Apă deoarece:

Ajută la crearea unei protecţie la nivel înalt, conducând la un mediu cu apă curată şi sănătoasă;

‘Principiul precauţie’ şi ‘principiul poluatorul plăteşte ar trebui să fie pus în vigoare;

Ajută la aplicarea acţiunilor de prevenire a poluării şi controlarea poluărilor la sursă;

Staţiile de monitorizare supraveghează calitatea apelor în 51 puncte sensibile specifice din toate cele 11 bazine hidrografice, de pe tot cuprinsul ţării. Deşi p rincipiul „poluatorul plăteşte” nu se aplică, aceasta nu face ca staţiile de monitorizare să fie inutile, ci mai curând ele reprezintă măsura de control a  Beneficiarului cu privire la calitatea apelor şi principalul instrument de punere în executare a principiului „poluatorul plăteşte”, fiind singurul mod de recunoaştere a infracţiunilor şi de luarea unor acţiuni împotriva poluatorului

Astfel, staţiile de monitorizare nu numai că sunt necesare, ci ele sunt extrem de importante, având în vedere că ele:

 1.  monitorizează dacă poluarea a avut loc sau nu;
 2.  măsoară nivelul de poluare;
 3.  ajută la instituirea de măsuri pentru eliminarea sau reducerea efectelor negative ale poluării;
 4. ajută la stabilirea taxei pe care poluatorul trebuie să o plătească conform principiului „poluatorul plăteşte”.

În cadrul proiectului WATMAN – sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – Etapa I , A.B.A BUZAU IALOMITA a realizat:

Obiectul de investitie I – “Marirea gradului de siguranta la constructiile hidrotehnice”, prevede infrastructura necesara instalarii statiilor automate cu senzori dupa cum urmeaza:

 1. Statii automatizate cu senzori pentru cresterea gradului de siguranta la 15 baraje ( Buzău, Prahova, Dâmbovița, Ialomița, Călărași) ;
 2. Statii automate cu senzori pentru masurarea debitelor (a stratului de zapada, posturi hidrometrice pentru debite afluente, prize si derivatii) :
 • 17  statii pentru masurarea precipitatiilor solide si lichide ( Buzău, Prahova, Dâmbovița, Covasna, Brașov);
 • 6  statii hidrometrice pentru masurarea debitelor afluentilor ( Buzău,Prahova, Dâmbovița);
 • 6  statii automatizate pentru masurarea debitelor folosintelor (populatie si industrie) ;
 • 11 statii automatizate pentru masurarea debitelor pe derivatii (Prahova, Dâmbovița);
 • Software si hardware pentru controlul si coordonarea exploatarii constructiilor hidrotehnice, obiect ce prevede achizitia si utilizarea de software si hardware specializate pentru urmarirea comportarii constructiilor barajelor, software de coordonare si control la nivelul ABA, a Sistemelor de Gospodarire a Apelor (SGA), a Sistemelor Hidrotehnice Independente (SHI) si la barajele monitorizate;

Obiectul de investitie II – “Cresterea capacitatii de interventie in caz de calamitati naturale a A.N. ”Apele Romane” (ANAR) include pentru spatiul hidrografic administrat de ABA Buzau Ialomita urmatoarele investitii principale:

 1. Realizarea infrastructurii a 1 Centru de Coordonare ( Buzău) si 2 Centre de Interventie Rapida (1 la Slobozia si 1 la Ploiesti) situate în centrele de greutate ale bazinelor hidrografice, asigurand dotari software si hardware pentru un sistem de decizie structurat optim la nivel bazinal, cat si echipamente si materiale necesare de interventie in caz de inundatii pentru a reduce efectele negative ale acestora.
 2. 1 statie automata cu senzori pentru monitorizarea calitatii apei (Târgoviște)

În concluzie, proiectul “Fazarea proiectuluiWATMAN – Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor- Etapa I” răspunde direct la Strategia naţională de management al riscurilor de inundaţii din România iar toate componentele sale sunt în conformitate cu activitatile aprobate în cadrul POS Mediu, Axa 5 și POIM 2014-2020, proiectul incluzând măsuri de prevenire a inundaţiilor, cât şi infrastructura necesară pentru reducerea efectelor distructive cauzate de viituri (Centrele de Coordonare & Centrele de Intervenţie Rapidă).

Indicatorii calitativi estimați privind impactul așteptat al întregului proiect sunt populația care beneficiază de protecția împotriva inundațiilor în zonele calamitate care va fi de 1.500.000 locuitori și reducerea riscului la inundații în zonele de intervenție  ce va fi de 30%.

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului general privind  îmbunătățirea standardelor de viață ale populației, în concordanță cu îndeplinirea acordurilor dintre România și UE în ceea ce privește protecția mediului.

poza 4DESPRE NOI