ANUNT LICITATIE PUBLICA PENTRU INCHIRIERE BUNURI IMOBILE

DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

 Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

A.N.A.R. – Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița cu sediul în Buzău, str. Bucegi,  nr.20 bis, jud. Buzău, cod postal 120208, cod fiscal RO 23706189, nr.telefon 0238 725446, nr.fax 0238/427.237, e-mail : dispecer@daib.rowater.ro

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Închirierea prin licitaţie publică a următoarelor bunuri imobile proprietate publică a statului român și aflate in administrarea   A.N.A.R. – Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, in vederea desfăşurării activitaţii de indepărtare a materialului aluvionar, conform temeiului legal : O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-333 și H.G. nr.183/10.03.2020 – Anexa poziția 34^16 .

Etapa I

Teren albie minoră râu Teleajen – Perimetrul Amonte Dârvari, C.F. 24954 – U.A.T. Valea Călugărească, județul Prahova, S = 34.089 mp

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se găsesc in caietul de sarcini .

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Pe bază de cerere la sediul instituției sau de pe site-ul http://buzau-ialomita.rowater.ro/  ,

sectiunea Anunturi/Licitatii -> Licitatii

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Birou Mecanism Economic și Sinteze Economice din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița cu sediul în Buzău, str. Bucegi,  nr.20 bis, jud. Buzău .

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

-149,92 lei / exemplar, se achită prin virament bancar în contul nr.RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198, deschis la Trezoreria Buzău sau la casieria unității .

– gratuit pentru cele descărcate de pe site.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

22.04.2022 ora 16:00

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

02.05.2022 ora 16:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Administrația Bazinală de Apă Buzau-Ialomița cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzău .

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta se depune într-un singur exemplar

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

03.05.2022 ora 11:00, la sediul din Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzău .

  1. Modalitatea de soluţionare a litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Persoana ce se consideră  vătămată în interesul ei legitim  poate formula plângere prealabilă in termen de 30 zile impotriva actului autoritatii contractante, conform prevederilor art. 7 din  Legea 554/2004, la sediul locatorului.

Persoana vătămată în interesul legitim prin actul  administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul de 30 de zile,  termen prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă in baza art. 11 din aceeasi lege, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, respectiv Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului de la domiciliul sau sediul său, in termen de 6 luni.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 28.03.2022

Caiet de sarcini Amonte Darvari

Contract cadru 1

Fisa de date Amonte Darvari

Formulare Anexele 1-9