In conformitate cu reglementarile legislative in domeniu, Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita organizeaza in data de 14.03.2023 licitatie publica deschisa cu oferta in plic inchis, pentru atribuirea contractelor de inchiriere terenuri aflate in administrare.

  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

A.N.A.R. – Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița cu sediul în Buzău, str. Bucegi,  nr.20 bis, jud. Buzău, cod postal 120208, cod fiscal RO 23706189, nr.telefon 0238 725446, nr.fax 0238/427.237, e-mail : dispecer@daib.rowater.ro

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Închirierea prin licitaţie publică a următoarelor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului român și aflate in administrarea   A.N.A.R. – Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, in vederea desfăşurării activitaţii de indepărtare a materialului aluvionar, conform temeiului legal : O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-333 și H.G. nr.183/10.03.2020 – Anexa poziția 34^17.

 

Etapa I

I) Teren albie minoră râu Ialomița – Perimetrul Băleni, C.F. 74334 – U.A.T. Băleni , județul Dâmbovița , S = 55.612 mp .

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se găsesc in caietul de sarcini .

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Pe bază de cerere la sediul instituției sau de pe site-ul http://buzau-ialomita.rowater.ro/  ,

sectiunea Anunturi/Licitatii -> Licitatii

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Birou Mecanism Economic și Sinteze Economice din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița cu sediul în Buzău, str. Bucegi,  nr.20 bis, jud. Buzău .

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

-149,92 lei / exemplar, se achită prin virament bancar în contul nr.RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198, deschis la Trezoreria Buzău, CUI – 23706189,  sau la casieria unității .

– gratuit pentru cele descărcate de pe site.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

03.03.2023 ora 16:00

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

13.03.2023 ora 16:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Administrația Bazinală de Apă Buzau-Ialomița cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzău .

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta se depune într-un singur exemplar

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

14.03.2023 ora 11:00, la sediul din Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzău .

  1. Modalitatea de soluţionare a litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția II Civila de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Buzău, mun. Buzău, str. Arh. Petre Antonescu, nr.4, jud. Buzău, cod poştal 120187, tel:0238/ 717.960, Fax: 0238/717.959        e-mail : tr.buzau@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

16.02.2023 .

Caiet de sarcini Baleni

Fisa de date Baleni

Contract cadru

Formulare Anexele 1-9