ERATA NR. 4560 DIN DATA DE 05.03.2024

În conformitate cu reglementările legislative în domeniu, Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița organizează în data de 22.03.2024 licitație publică deschisă cu oferta în plic închis, pentru atribuirea contractelor de închiriere terenuri aflate in administrare.

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identitate fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact:

A.N.A.R. – Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița cu sediul în Buzău, str. Bucegi,  nr.20 bis, jud. Buzău, cod postal 120208, cod fiscal RO 23706189, nr.telefon 0238 725446, nr.fax 0238/427.237, e-mail : dispecer@daib.rowater.ro

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Închirierea prin licitaţie publică a următoarelor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului român și aflate in administrarea   A.N.A.R. – Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, in vederea desfăşurării activitaţii de îndepărtare a materialului aluvionar, conform temeiului legal : O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-333 și H.G. nr.183/10.03.2020 – Anexa pozițiile 31 și 34^2.

 Etapa I

II) Teren albie minoră râu Bâsca Chiojdului – Perimetrul Calvini P2 , F. 20870 – U.A.T. Calvini , județul Buzău, S = 59.360 mp

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se găsesc în caietul de sarcini .

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Pe bază de cerere la sediul instituției sau de pe site-ul http://buzau-ialomita.rowater.ro/  , secțiunea Anunțuri/Licitații -> Licitații.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Birou Mecanism Economic și Sinteze Economice din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița cu sediul în Buzău, str. Bucegi,  nr.20 bis, jud. Buzău .

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ:

-149,92 lei / exemplar, se achită prin virament bancar în contul nr.RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198, deschis la Trezoreria Buzău, CUI – 23706189,  sau la casieria unității .

– gratuit pentru cele descărcate de pe site.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

13.03.2024 ora 16:00

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

21.03.2024 ora 16:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Administrația Bazinală de Apă Buzau-Ialomița cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzău .

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta se depune într-un singur exemplar

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

22.03.2024 ora 11:00, la sediul din Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzău .

  1. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail așe instanței Modalitatea de soluţionare a litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Secția II Civila de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Buzău, mun. Buzău, str. Arh. Petre Antonescu, nr.4, jud. Buzău, cod poştal 120187, tel:0238/ 717.960, Fax: 0238/717.959        e-mail : tr.buzau@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

28.02.2024.

Contract cadru de inchiriere

Anexe-planse Calvini

Caiet de sarcini Calvini P2

Fisa de date Calvini

Formulare Anexele 1-9