In conformitate cu reglementarile legislative in domeniu, Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita organizeaza in data de 31.01.2023 licitatie publica deschisa cu oferta in plic inchis, pentru atribuirea contractelor de inchiriere terenuri aflate in administrare.

  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

A.N.A.R. – Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița cu sediul în Buzău, str. Bucegi,  nr.20 bis, jud. Buzău, cod postal 120208, cod fiscal RO 23706189, nr.telefon 0238 725446, nr.fax 0238/427.237, e-mail : dispecer@daib.rowater.ro

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Închirierea prin licitaţie publică a următoarelor bunuri imobile proprietate publică a statului român și aflate in administrarea   A.N.A.R. – Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, in vederea desfăşurării activitaţii de indepărtare a materialului aluvionar/amplasare de construcţii plutitoare, conform temeiului legal : O.U.G. nr.57/03.07.2019, art.332-333 și H.G. nr.183/10.03.2020 – Anexa pozițiile 28, 34^2 și 34^16.

 

Etapa I

III) Teren albie minoră râu Teleajen – Perimetrul Bucov Parc , C.F. 28722 pe U.A.T. Bucov, județul Prahova, S = 43.267 mp

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se găsesc in caietul de sarcini .

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Pe bază de cerere la sediul instituției sau de pe site-ul http://buzau-ialomita.rowater.ro/  ,

sectiunea Anunturi/Licitatii -> Licitatii

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Birou Mecanism Economic și Sinteze Economice din cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița cu sediul în Buzău, str. Bucegi,  nr.20 bis, jud. Buzău .

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

-149,92 lei / exemplar, se achită prin virament bancar în contul nr.RO57 TREZ 1665 0220 1X01 1198, deschis la Trezoreria Buzău sau la casieria unității .

– gratuit pentru cele descărcate de pe site.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:

19.01.2023 ora 16:00

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:

30.01.2023 ora 16:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Administrația Bazinală de Apă Buzau-Ialomița cu sediul în Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzău .

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Oferta se depune într-un singur exemplar

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:

31.01.2023 ora 11:00, la sediul din Buzău, str. Bucegi, nr.20 bis, jud. Buzău .

  1. Modalitatea de soluţionare a litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Persoana ce se consideră  vătămată în interesul ei legitim  poate formula plângere prealabilă in termen de 30 zile impotriva actului autoritatii contractante, conform prevederilor art. 7 din  Legea 554/2004, la sediul locatorului.

Persoana vătămată în interesul legitim prin actul  administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul de 30 de zile,  termen prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă in baza art. 11 din aceeasi lege, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, respectiv Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului de la domiciliul sau sediul său, in termen de 6 luni.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

05.01.2023

Caiet de sarcini Bucov Parc

Fisa de date Bucov Parc

Contract cadru 1

Formulare Anexele 1-9